ΕΡΩΤΗΣΗ 

και

 ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Προς τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης

Θέμα: Προβληματική Σύμβαση μεταξύ Υπουργείου Δικαιοσύνης και ΕΕΤΑΑ

Ι. Με την υπ’ αριθμ. 20206/5-6-2020 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 29760/17-7-2020 όμοια, συγκροτήθηκε Επιτροπή με σκοπό την μελέτη της υφισταμένης κατάστασης των Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων (ΕΠΑ) της χώρας και την εισήγηση θεσμικών αλλαγών που κρίνονται απαραίτητες για την, σύμφωνα με τα σύγχρονα επιστημονικά και διοικητικά δεδομένα, λειτουργία και αναβάθμιση των δομών αυτών. Στην Επιτροπή αυτή μετείχε ως μέλος και ο κ. Σπυρίδων Σπυρίδων, Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ).

Η Επιτροπή αυτή ολοκλήρωσε τις εργασίες της και υπέβαλε Έκθεση στον Υπουργό με συγκεκριμένες προτάσεις και συγκεκριμένα μέτρα, που προτείνει να λάβει το Υπουργείο» σύμφωνα με το προοίμιο της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης και της ΕΕΤΑΑ (από 26-20-2020). Δηλαδή η ως άνω Επιτροπή που συγκροτήθηκε για ένα συγκεκριμένο έργο πρότεινε την ανάθεση σε μια εξωτερική Εταιρεία την εκπόνηση αυτού του έργου!

ΙΙ. Στις 26 Οκτωβρίου 2020 υπεγράφη Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης και της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) Α.Ε. (ΑΔΑ: ΨΧ5ΨΩ-ΨΥ4) με ποσό αμοιβής προς τη δεύτερη 100 χιλιάδες ΕΥΡΩ. Για την υπογραφή της Σύμβασης αυτής δεν έχει προηγηθεί κανενός είδους διαγωνιστική διαδικασία ή έστω υποβολής προσφορών ούτε ότι προηγήθηκε η οποιαδήποτε διαδικασία δημοσιοποίησης της πρόθεσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Αντίθετα, στη σύμβαση γίνεται, εξ αρχής, επίκληση του άρ. 100 του Ν. 3852/2010 για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων εκ μέρους της ΕΕΤΑΑ. Δεν γίνεται όμως αναφορά στη νομοθεσία για τις δημόσιες Συμβάσεις (άρ. 12 παρ. 6 του Ν. 4412/2016) ούτε τεκμηριώνεται η παράκαμψη των διαδικασιών ανάθεσης εκ μέρους του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

ΙΙΙ. Σύμφωνα με το προοίμιο της ως άνω Σύμβασης η ΕΕΤΑΑ είναι «θεσμικός επιστημονικός και τεχνικός σύμβουλος της Περιφερειακής και Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη χώρα με μακροχρόνια εξειδίκευση στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής των Δήμων και Περιφερειών». Δηλαδή η ΕΕΤΑΑ δεν διαθέτει ουδεμία επιστημονική εξειδίκευση ή εμπειρία σε έργα δικαιοσύνης ή την αποστολή της Κεντρικής Διοίκησης. Έτσι όμως είναι αδικαιολόγητη συνολικά η σύναψη «Προγραμματικής σύμβασης» καθώς αυτή είναι νοητή ανάμεσα σε φορείς που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένο πεδίο, πράγμα που δεν συμβαίνει με την ΕΕΤΑΑ.

Αναφέρεται εξάλλου στο ίδιο προοίμιο ότι οι Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων (ΕΠΑ) έχουν ως σκοπό τη συμβολή στην πρόληψη της θυματοποίησης και της εγκληματικότητας των ανηλίκων. Παράλληλα αναφέρεται ότι και τα «Σπίτια του Παιδιού», όπως ιδρύθηκαν με το Ν. 4478/2017 (άρθρα 74-76)  έχουν «αντίστοιχο στόχο», πράγμα που όμως δεν είναι ακριβές καθώς πρόκειται για θεσμούς που αφορούν αποκλειστικά τα ανήλικα θύματα  και όχι τους ανήλικους παραβάτες. Επιπλέον στοχεύουν στην αποτροπή της δευτερογενούς θυματοποίησης και την καλύτερη απονομή της ποινικής δικαιοσύνης (άρ. 227 ΚΠΔ). Συνεπώς η μελέτη για τις ΕΠΑ και τα «Σπίτια του Παιδιού» από κοινού είναι εντελώς αδικαιολόγητη καθώς πρόκειται για εξ ολοκλήρου διαφορετικούς θεσμούς.

ΙV. Στο άρθρο 1 της Σύμβασης ορίζονται τα αντικείμενα αυτής, δηλ.

 • η «[σ]υλλογή και έρευνα του νομοθετικού πλαισίου σχετικά με τις ΕΠΑ και τα Σπίτια του Παιδιού». Όμως η καταγραφή της ισχύουσας νομοθεσίας είναι υποχρέωση και αντικείμενο των Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης και είναι ήδη γνωστή.
 • η «[δ]ιατύπωση σχεδίου νόμου και αιτιολογικής έκθεσης για την αναδιάρθρωση των ΕΠΑ και των Σπιτιών του Παιδιού» και η «[σ]υγγραφή των οργανωτικών διατάξεων του νέου νομικού προσώπου που θα δημιουργηθεί». Ωστόσο αυτό είναι έργο που εκτελείται εδώ και δεκαετίες από Νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές που λειτουργούν ΑΜΙΣΘΙ από νομομαθείς και υπηρεσιακούς παράγοντες. Οι οργανωτικές διατάξεις επίσης καταστρώνονται από αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες.
 • «[κ]ατάρτιση εκπαιδευτικού προγράμματος για το προσωπικό των ΕΠΑ και των Σπιτιών του Παιδιού και προετοιμασία αντίστοιχων εγχειριδίων και λοιπού εκπαιδευτικού υλικού». Το έργο αυτό κατ’ αρχήν είναι εντελώς διαφορετικό, για το έργο των ΕΠΑ και των Σπιτιών του Παιδιού, και απολύτως εξειδικευμένο. Ήδη το προσωπικό των Σπιτιών του Παιδιού έχει λάβει σχετική εκπαίδευση στις ΗΠΑ.
 • «η διερεύνηση χρηματοδοτικών εργαλείων, η εισαγωγή πληροφοριακού συστήματος». Όμως αυτά συνιστούν ξεχωριστά αντικείμενα για τα οποία χρειάζεται ειδική τεχνογνωσία.  

V. Ενώ η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται (άρ. 2) στους εννέα (9) μήνες παρέχεται δικαίωμα παράτασης «ενός ακόμη έτους». Δηλαδή η παράταση μπορεί να είναι μεγαλύτερης διάρκειας από την αρχική διάρκεια της Σύμβασης!

VI. Ενώ (στο άρθρο 3 παρ. 2) η ΕΕΤΑΑ υποχρεούται να εξασφαλίσει τους απαιτούμενους για το έργο ανθρώπινους πόρους, δεν καθορίζεται ούτε ο αριθμός και ούτε οι επιστημονικές εξειδικεύσεις των επιστημόνων που θα εργαστούν στο έργο.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

 1. Γιατί η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 20206/5-6-2020 απόφαση δεν υπέβαλε συγκεκριμένες προτάσεις; Πρότεινε η Επιτροπή σε εξωτερικό φορέα την ανάθεση του συγκεκριμένου έργου;
 2. Μια ποια ιδιότητα (επιστημονική, επαγγελματική), σχετική με το αντικείμενο της Επιτροπής, μετείχε ο κ. Σπ. Σπυρίδων;
 3. Γιατί δεν ζητήθηκε η συνδρομή των Υπηρεσιών του Υπουργείου ως προς την ανεύρεση της νομοθεσίας;
 4. Γιατί δεν συστήθηκε μια άμισθη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή ειδικών, χωρίς αμοιβή, όπως γινόταν παγίως;  
 5. Γιατί δεν έγινε διαγωνισμός, κατάθεση προσφορών και δημοσίευση πριν την ανάθεση του έργου στην ΕΕΤΑΑ και την υπογραφή της Σύμβασης;
 6. Δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων από τη συμμετοχή του κ. Σπ. Σπυρίδωνος αφενός στην Επιτροπή, αφετέρου ως Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΕΤΑΑ;
 7. Ποια επιστημονική εξειδίκευση ή εμπειρία σε έργα δικαιοσύνης ή στην αποστολή της Κεντρικής Διοίκησης έχει η ΕΕΤΑΑ; Ποια τεχνογνωσία και εμπειρία διαθέτει σε σχέση με το συγκεκριμένο αντικείμενο του έργου που της ανατέθηκε;
 8. Πόσοι επιστήμονες θα εργαστούν, για πόσο διάστημα και με ποιες ειδικότητες στο έργο;

Επίσης,

καλείται ο κ. Υπουργός:

Να καταθέσει στο Σώμα εντός της προθεσμίας που ορίζει ο κανονισμός της Βουλής

 1. την έκθεση της ανωτέρω Επιτροπής (της υπ’ αριθμ. 20206/5-6-2020 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης).
 2. την Απόφαση ορισμού δύο (2) εκπροσώπων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με τους αναπληρωτές τους, στην κοινή Επιτροπή παρακολούθησης,
 3. των παραστατικών πληρωμής της 1ης (40%), κατά την υπογραφή, και της 2ης δόσης (40%), μετά το 1ο τρίμηνο, στην ΕΕΤΑΑ.

Οι Ερωτώντες και Αιτούντες βουλευτές

Λάππας Σπύρος

Αβραμάκης Ελευθέριος

Αθανασίου Νάσος

Αναγνωστοπούλου Σία

Αποστόλου Ευάγγελος

Αυλωνίτης Αλέξανδρος

Βαρδάκης Σωκράτης

Βερναρδάκης Χριστόφορος

Βέττα Καλλιόπη

Γιαννούλης Χρήστος

Γκιόλας Ιωάννης

Ηγουμενίδης Νικόλαος

Καλαματιανός Διονύσης

Καρασαρλίδου Ευφροσύνη

Κασιμάτη Νίνα

Καφαντάρη Χαρά

Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χαράλαμπος

Μάρκου Κωνσταντίνος

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μουζάλας Ιωάννης

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Νοτοπούλου Αικατερίνη

Ξανθόπουλος Θεόφιλος

Παπαδόπουλος Αθανάσιος

Παπαηλιού Γεώργιος

Πολάκης Παύλος

Πούλου Παναγιώτα

Ραγκούσης Ιωάννης

Σαρακιώτης Ιωάννης

Συρμαλένιος Νικόλαος

Τζούφη Μερόπη

Φάμελλος Σωκράτης

Φίλης Νικόλαος

Χαρίτου Δημήτρης

Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης

Χρηστίδου Ραλλία