ΕΡΩΤΗΣΗ


Προς την κα Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού

Θέμα: Ενημέρωση για τις αναληφθείσες ενέργειες από πλευράς Υπουργείου για τη νομιμότητα λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης

Δεδομένης της επικαιρότητας του θέματος λόγω της πληθώρας των δημοσιευμάτων και καταγγελιών που αφορούν σε παραβατικές συμπεριφορές αθλητικών παραγόντων και Ομοσπονδιών στο χώρο του ελληνικού αθλητισμού και το κυριότερο των εξαγγελιών του Υφυπουργού κ. Αυγενάκη για διαφάνεια, εξυγίανση και θεσμική θωράκιση της σύννομης λειτουργίας των ελληνικών ομοσπονδιών, όπως ο ίδιος έχει δεσμευτεί δημοσίως, παρατηρείται, τουναντίον, αναντιστοιχία των ως άνω εξαγγελιών με τα πεπραγμένα του Υπουργείου, καθόσον, υφίσταται μέχρι σήμερα σοβαρή ολιγωρία και παράλειψη στην λήψη των απαραίτητων ενεργειών και έκδοση των απαιτούμενων πράξεων εκ μέρους του Υπουργείου αναφορικά με το νόμιμο της λειτουργίας του Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης.

Συγκεκριμένα:

Στις 26 Ιουνίου 2020 με διαπιστωτική πράξη του ΓΓΑ, μετά από την με αρ.589/2019 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και την με αρ.59/2020 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Τμήμα Ε’), καθαιρέθηκε η διοίκηση της ομοσπονδίας πάλης, λόγω παράβασης του άρθρου 14, παρ.3β του ν 2725/1999, όπως αυτό ισχύει.

Συγκεκριμένα, η ως άνω διαπιστωτική πράξη εξεδόθη, μεταξύ άλλων, σε συμμόρφωση της Διοίκησης με την με αρ. 589/2019 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (ακυρωτικός σχηματισμός), σύμφωνα με την οποία αναπέμφθηκε η υπόθεση στη Διοίκηση για νέα νόμιμη κρίση όχι με τυπική αναπομπή, ως αναφέρεται στην ανωτέρω με αρ.59/2020 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ, αλλά με τη σαφή υπόδειξη ποιά θα είναι αυτή η νόμιμη κρίση και εντός του πλαισίου αυτής. Συγκεκριμένα, κρίθηκε ότι η Διοίκηση, εφόσον έκρινε ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ.3 του άρθρου 14 του ν. 2725/1999, να προβεί στην έκδοση σχετικής διαπιστωτικής πράξης έκπτωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης, πράγμα το οποίο και συνέβη με την έκδοση της ως άνω διαπιστωτικής.

Πλην, όμως, δύο (2) ημέρες, πριν, την έκδοση της ως άνω διαπιστωτικής πράξης του ΓΓΑ, και συγκεκριμένα την 24-6-2020, το ισχύον κατά το χρόνο εκείνο Δ.Σ. και μη εισέτι έκπτωτο, προκήρυξε νέες αρχαιρεσίες για την 9-7-2020.

Παραλλήλως, μετά την έκπτωση του ως άνω Δ.Σ., την 29-6-2020, δύο (2) από τα μέλη του Δ.Σ. που δεν είχαν κηρυχθεί έκπτωτοι, κατέθεσαν αίτηση προσωρινής διαταγής προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με την οποία ζήτησαν ορισμό προσωρινής διοίκησης, με άτομα που αυτοί επέλεξαν.
Πράγματι, το δικαστήριο με την από 2-7-2020 προσωρινή διαταγή του, όρισε προσωρινή διοίκηση της ΕΛΟΠ, τουλάχιστον μέχρι τις εκδικάσεως των ασφαλιστικών μέτρων και υπό τον όρο εκδικάσεως αυτών, πλην, όμως με τον ρητό όρο να διαχειρίζεται τις υποθέσεις της που έχουν επείγοντα και μη δεκτικό αναβολής χαρακτήρα.
Βάσει των ανωτέρω, έγινε σχετικό ερώτημα από το Γραφείο Υφυπουργού, στο οποίο το Γραφείο Νομικού Συμβούλου με το από 19-10-2020 έγγραφό του απάντησε -μεταξύ άλλων – ότι η διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την προσωρινή διοίκηση δεν κρίνεται ως επείγουσα και μη δεκτική αναβολής.

Μετά ταύτα, το Υπουργείο έπρεπε να ελέγξει αν η διαπιστωτική πράξη που εξέδωσε την 24 Ιουνίου 2020 διατηρεί την πλήρη ισχύ της και πρέπει να εφαρμοστεί και ως εκ τούτου, οι όποιες παρεπόμενες/μεταγενέστερες ενέργειες του εκπεσόντος Δ.Σ. στερούνταν πλέον εκτελεστότητας, συμπεριλαμβανομένης και της επιγενόμενης σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης η οποία πήρε απόφαση μετά την έκδοση της ανωτέρω 24-6-2020 Διαπιστωτικής Απόφασης έκπτωσης του Δ.Σ. και ως εκ τούτου κατά χρόνο αναρμόδιας να αποφασίσει και ουσιαστικά να εκτελέσει απόφαση εκπεσόντος Δ.Σ., εφόσον οι όποιες αποφάσεις αυτού, κατά το χρόνο που επιλήφθηκε η Γενική Συνέλευση ήταν πλέον ανίσχυρες και είχαν απωλέσει την εκτελεστότητάς τους.

Ως εκ των ανωτέρω, επί του παρόντος η με αρ. 589/2019 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών παραμένει, επί της ουσίας, ανεφάρμοστη και το Υπουργείο δεν έχει πράξει τα νόμιμα.

Πέραν δε των ανωτέρω, σύμφωνα με τα όσα πληροφορηθήκαμε από Σωματείο ΚΑΠΕΤΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΠΗΣ οι παραπάνω αρχαιρεσίες που προκηρύχθηκαν στις 24-6-2020 και στις οποίες εκλέχθηκαν στις 9-7-2020 πάλι οι ίδιοι σύμβουλοι (με εκλογή μόνο 2 νέων μελών), ομοίως είναι παράνομες για μεγάλο αριθμό αποδεικτικών λόγων, οι οποίοι είναι οι ακόλουθοι:
1.Δεν συγκλήθηκε νόμιμα το Δ.Σ. στις 24-6-2020, προκειμένου να αποφασίσει για τις Αρχαιρεσίες, δεν προσκλήθηκαν όλα τα μέλη του Δ.Σ), Υπάρχει ένορκη βεβαίωση μέλους Δ.Σ. της ΕΛΟΠ.
2.Δεν υπήρχε νόμιμη απαρτία, κατά παράβαση του Καταστατικού, προκειμένου να ληφθεί απόφαση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης (παρόντες ήταν 8 μέλη, ενώ το ένατο μέλος που απαιτούσε το καταστατικό, τέθηκε εν αγνοία του, στο σχετικό πρακτικό ως παρόν (Γεώργιος Γαρδεράκης), ενώ το εν λόγω μέλος του Δ.Σ. της ΕΛΟΠ, κατά την ώρα της συνεδρίασης του Δ.Σ. στις 24-6-2020, βρίσκονταν εκτός Αθηνών, στο νησί Κύθνος και συνομιλούσε με παράγοντα του αθλήματος, χωρίς να γνωρίζει ότι εκείνη τη στιγμή διεξάγονταν Δ.Σ.
3.Στις προσκλήσεις συμπεριλήφθηκε μεγάλος αριθμός σωματείων, που δεν είχε νόμιμη Ειδική Αθλητική Αναγνώριση.
4.Στις προσκλήσεις συμπεριλήφθηκε σωματείο, ως έχον δικαίωμα ψήφου, το οποίο είχε διαλυθεί με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης στις αρχές Ιανουαρίου 2020.
5.Οι αρχαιρεσίες της ΕΛΟΠ στις 9-7-2020 διενεργήθηκαν από την προσωρινή διοίκηση, που ορίστηκε με την υπ’ αριθμό 1684/20 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία όπως αποδεικνύεται από το περιεχόμενό της, δεν τους έδινε το δικαίωμα να διενεργήσουν αρχαιρεσίες. Γεγονός που αποδεικνύεται και από την υπ’ αριθμό 245-234/Φ100646/19-10-2020 απόφαση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
6.Τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία ορίστηκαν τα σωματεία που έχουν δικαίωμα ψήφου, είναι αντίθετα με αυτά που ορίζει ο νόμος.
7.Δεν υπήρχε απαρτία της Γενικής Συνέλευσης κατά τη διαδικασία εκλογής των δύο εκ των τριών μελών της εφορευτικής επιτροπής, που διενήργησε τις αρχαιρεσίες. Παρόντες ήταν 28 μέλη, επί συνόλου 53 αντίστοιχα, εκ των οποίων όμως τα 7 μέλη, συμμετείχαν παράνομα.
8.Δεν υπήρχε παραβάν κατά τη διαδικασία των αρχαιρεσιών, καταστρατηγώντας τη μυστικότητα της διαδικασίας της ψηφοφορίας που προβλέπει το καταστατικό.

Πέραν των ανωτέρω, και ανεξαρτήτως των όσων ισχυρίζεται το ανωτέρω Σωματείο, το γεγονός είναι ότι, ακόμη και μέχρι σήμερα, το Υπουργείο σας σε ουδεμία ενέργεια έχει προβεί και συγκεκριμένα, δεν προκύπτει αν έχει ελέγξει την τήρηση των νομίμων προϋποθέσεων, όπως αυτές προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις και ιδίως του ν.2725/1999 “Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α’ 121), όπως αυτές έχουν κατά σειρά αποτυπωθεί στην με αρ. με την με αρ. 589/2019 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (ακυρωτικός σχηματισμός), στην με αρ.59/2020 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ, αλλά και στις 19 Οκτωβρίου 2020 απάντηση του ως άνω Γραφείου (αρ.245-234/Φ100646/19-10-2020), επί της οποίας διαλαμβάνονται συγκεκριμένες διαπιστώσεις επί των ενεργειών και σύνθεσης της προσωρινής διοίκησης της ΕΛΟΠ.

Σημειωτέον ότι, σύμφωνα τόσο με την με αρ.589/2019 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (ακυρωτικός σχηματισμός) όσο και με την αρ.59/2020 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ, όπως άλλωστε, έχει πλειστάκις νομολογηθεί, το αρμόδιο Υπουργείο σας για την έκδοση διαπιστωτικών πράξεων εκπτώσεως μελών Δ.Σ. Ομοσπονδιών, υποχρεούται στην τήρηση της νομιμότητας, δηλαδή είναι υποχρεωμένο κατά νόμο να ελέγχει και να διαπιστώvει το ίδιο την πλήρωση ή μη των νομίμων προϋποθέσεων όπως αυτά τίθενται στο Ν. ν.2725/1999 “Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α’ 121), ανεξαρτήτως αν υφίσταται ή όχι ιδιωτική διαφορά, διενεργώντας αυτεπάγγελτο έλεγχο και σε περίπτωση μη πλήρωση αυτών να εκδίδει διαπιστωτική πράξη καθαίρεσης/έκπτωσης μελών.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται η κα Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού
– Αν έχετε προβεί στα νόμιμα και ιδίως αν έχετε στα πλαίσια της αρμοδιότητάς σας ελέγξει, ως οφείλετε, δυνάμει του ν.2725/1999 την πλήρωση ή μη των νομίμων προϋποθέσεων λειτουργίας του Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης ιδίως σε εκτέλεση της με αρ.589/2019 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (ακυρωτικός σχηματισμός), τη με αρ.59/2020 απόφαση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και το από 19-10-2020 έγγραφο του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Σας.
– Ποιά είναι τα αποτελέσματα ελέγχου σας και
– Αν σκοπεύετε και πότε να προβείτε στην έκδοση διαπιστωτικής πράξης περί καθαίρεσης του Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με σκοπό την αποκατάσταση της νομιμότητας λειτουργίας του.

Οι ερωτώντες βουλευτές
Σπίρτζης Χρήστος
Αλεξιάδης Τρύφων
Βαρδάκης Σωκράτης
Ελευθεριάδου Σουλτάνα
Ηγουμενίδης Νικόλαος
Κάτσης Μάριος
Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)
Μάρκου Κωνσταντίνος
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Νοτοπούλου Αικατερίνη (Κατερίνα)
Ξανθόπουλος Θεόφιλος
Ξενογιαννακοπούλου Μαρία – Ελίζα (Μαριλίζα)
Πούλου Παναγιού (Γιώτα)
Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)
Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)
Τζάκρη Θεοδώρα
Τζούφη Μερόπη
Τσίπρας Γεώργιος
Φάμελλος Σωκράτης
Φίλης Νικόλαος
Φωτίου Θεανώ
Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης
Χρηστίδου Ραλλία