Οι κυριότερες δράσεις, παρεμβάσεις και ομιλίες μου μέσα κι έξω από την Βουλή τον μήνα Νοέμβριο 2023

https://shoutout.wix.com/so/42Omd9w3s?languageTag=en