ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: «Κατέθεσε τέσσερις τροπολογίες με σκοπό την αντιμετώπιση του κόστους παραγωγής στη γεωργία και κτηνοτροφία και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του ΕΛΓΑ»

Στο πλαίσιο της επεξεργασίας του νομοσχεδίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που συζητείται στη Βουλή, με τίτλο «Ενίσχυση της πρότυπης κτηνοτροφίας, ρυθμίσεις για την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες, διατάξεις για τη φυτοϋγεία, τα βιοκτόνα προϊόντα και την ποιότητα τροφίμων και άλλες διατάξεις για την τόνωση της αγροτικής ανάπτυξης», η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ_ΠΣ κατέθεσε τρεις τροπολογίεςμε σκοπό την αντιμετώπιση του κόστους παραγωγής στη γεωργία και κτηνοτροφία και μια με σκοπό την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του ΕΛΓΑ.

Οι τέσσερεις τροπολογίες είναι οι παρακάτω:

1.      Πλαφόν στο αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα (agripowerμε την οποία προτείνεται θεσμοθέτηση ειδικής έκπτωσης στη διάθεση προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας για τους δικαιούχους αγρότες και κτηνοτρόφους, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του παρόντος. Η ειδική έκπτωση ορίζεται στο 50% της εκάστοτε τελικής βασικής τιμής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και χορηγείται μέσω της διαμόρφωσης ειδικού προϊόντος διάθεσης ηλεκτρικής ενέργειας από τις εταιρείες παρόχους, το οποίο θα πρέπει να φέρει διακριτό τίτλο περιλαμβάνοντας το λεκτικό “AGRIPOWER”, για την αναγνώρισή του από τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους.

2.      Κάρτα πετρελαίου του αγρότη (AGRIDIESEL CARD) με σκοπό την κάλυψη του κατά περίπτωση μέγιστου μέρους του αυξημένου κόστους για την αγορά πετρελαίου κίνησης, αύξηση που οφείλεται στην επαναλαμβανόμενες κρίσεις που αντιμετωπίζει η χώρα, αλλά και στην ακρίβεια “απληστίας” και την αρρύθμιστη αγορά ενέργειας, ειδικά με την απώλεια του ρυθμιστικού ρόλου του δημοσίου. Η αγορά ποσοτήτων πετρελαίου κίνησης που καλύπτεται από τα ποσά που πιστώνονται προς ενίσχυση αγροτών και κτηνοτρόφων, προορίζονται αυστηρά και μόνο για χρήση στην κατά είδος καλλιεργητική ή αναπαραγωγική περίοδο και πιστώνονται πριν την έναρξη αυτής.

3.      Πλαφόν κέρδους στα αγροεφόδια για την γεωργία και την κτηνοτροφία, προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του νόμου 5045/2023 με την πρόσθεση της φράσης «και εμπορική διάθεση σε επαγγελματίες αγρότες, κτηνοτρόφους και συνεταιριστικές ομάδες και συνεταιρισμούς αυτών λιπασμάτων και ζωοτροφών, για την παραγωγή» με στόχο τη διασφάλιση ελέγχων στην διαρκή αύξηση τιμών που παρατηρείται την τελευταία τριετία. Η παράγραφος 1 διαμορφώνεται ως εξής: “1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και έως την 31η Δεκεμβρίου 2024, απαγορεύεται η αποκόμιση μικτού κέρδους από την πώληση οποιουδήποτε προϊόντος ή την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας που είναι απαραίτητη για την υγεία, τη διατροφή,τη διαβίωση, τη μετακίνηση, τη θέρμανση, την παραγωγή ζεστού νερού χρήσεως και την ασφάλεια του καταναλωτή, καθώς και από την πώληση σχολικών ειδών και γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, ιδίως πρώτων υλών για την παραγωγή και εμπορική διάθεση σε επαγγελματίες αγρότες, κτηνοτρόφους και συνεταιριστικές ομάδες και συνεταιρισμούς αυτών λιπασμάτων και ζωοτροφών, για την παραγωγή ωμών δημητριακών παντός είδους, αλεύρων, ηλίανθου φυτικών ελαίων, όταν το περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα υπερβαίνει το αντίστοιχο περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα προ της 31ης Δεκεμβρίου 2021».

4.      Διμερής χρηματοδότηση του ΕΛΓΑ, συμψηφισμός εισφορών – αποζημιώσεων και αποζημιώσεις 100% σε περίπτωση θεομηνιών» που αποσκοπεί στην ενίσχυση της ρευστότητας, της φερεγγυότητας και αξιοπιστίας του ΕΛΓΑ στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του για την έγκυρη, δίκαιη και έγκαιρη πληρωμή των αποζημιώσεων των αγροτών και κτηνοτρόφων

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο των τροπολογιών:

1. Πλαφόν στο αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα (agripowerΑιτιολογική έκθεση

1Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία αποτελεί μια δέσμη πρωτοβουλιών, που στόχο έχουν να θέσουν τα κράτη μέλη της ΕΕ σε τροχιά προς την πράσινη μετάβαση, με απώτερο στόχο την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. Στο παραπάνω πλαίσιο προβλέπονται πολιτικές για τη διατροφική ασφάλεια, οι οποίες περιλαμβάνουν:

– την επισιτιστική ασφάλεια, τη διατροφή και τη δημόσια υγεία, με τρόπο ώστε ότι όλοι οι πολίτες της ΕΕ να  έχουν πρόσβαση σε επαρκή, ασφαλή, θρεπτικά και βιώσιμα τρόφιμα

– την διατήρηση της οικονομικής “προσιτότητας” (affordability) των τροφίμων, με την παράλληλη παραγωγή δικαιότερων οικονομικών αποδόσεων, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα του τομέα εφοδιασμού της ΕΕ και προάγοντας το δίκαιο εμπόριο

Δεδομένου ότι οι τιμές στην αγορά ενέργειας για την φυτική και ζωική παραγωγή είναι σημαντικά υψηλές, ενώ αυτή τη στιγμή υπάρχει μονοπώλιο στη διάθεση ειδικού τιμολογίου, προτείνουμε τη νομοθέτηση ειδικής έκπτωσης και ανώτατης τιμής διάθεσης, από κάθε πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να συμβάλλουμε άμεσα στη μείωση του κόστους παραγωγής τροφίμων και κατ’ επέκταση και στη μείωση των τελικών τιμών διάθεσης βασικών διατροφικών προϊόντων, ώστε οι καταναλωτές να έχουν  πρόσβαση στα παραγόμενα αγαθά, σε προσιτές τιμές (διατήρηση της οικονομικής “προσιτότητας” των τροφίμων).

Άρθρο 1

Με το άρθρο 1 προβλέπεται η υποχρέωση των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας για διάθεση ειδικού προϊόντος ρεύματος – ειδικού τιμολογίου, για χρήση αποκλειστικά σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της φυτικής και ζωικής παραγωγής.

Άρθρο 2

Με το άρθρο 2 ορίζονται οι δικαιούχοι του ειδικού τιμολογίου agripower.

 Άρθρο 3

Με το άρθρο 3 προβλέπεται η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης, που ρυθμίζει κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη διάθεση του παραπάνω προϊόντος και σε αντικατάσταση της ΚΥΑ 142196/10-11-87 περί “Μέτρων Αγροτικού Εξηλεκτρισμού”.

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Η σημαντική αύξηση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και οι αυξήσεις τιμών σε λοιπά αγαθά που προορίζονται για την φυτική και ζωική παραγωγή, έχει οδηγήσει σε αύξηση του κόστους παραγωγής και λειτουργεί επιβαρυντικά τόσο για τους παραγωγούς, όσο και για τα ήδη επιβαρυμένα νοικοκυριά από την ακρίβεια “απληστίας”. Είναι ζήτημα ύψιστης πολιτικής και ανθρωπιστικής αξίας η εξασφάλιση πρόσβασης σε αναγκαία για τη διαβίωση αγαθά, σε όλους τους πολίτες και σε προσιτές τιμές.

3. Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;

Αγρότες και κτηνοτρόφους, στους οποίους έχει αποδοθεί η ιδιότητα του «επαγγελματία αγρότη» ή του «επαγγελματία αγρότη ως νεοεισερχόμενου στον αγροτικό τομέα». 

Προτεινόμενη διάταξη

Άρθρο 1

Θεσμοθετείται ειδική έκπτωση στη διάθεση προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας για τους δικαιούχους αγρότες και κτηνοτρόφους, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του παρόντος. Η ειδική έκπτωση ορίζεται στο 50% της εκάστοτε τελικής βασικής τιμής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και χορηγείται μέσω της διαμόρφωσης ειδικού προϊόντος διάθεσης ηλεκτρικής ενέργειας από τις εταιρείες παρόχους, το οποίο θα πρέπει να φέρει διακριτό τίτλο περιλαμβάνοντας το λεκτικό “AGRIPOWER”, για την αναγνώρισή του από τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους.

Άρθρο 2

1. Δικαιούχοι της ειδικής έκπτωσης και του προϊόντος διάθεσης ηλεκτρικής ενέργειας “AGRIPOWER” είναι τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) για 2 συνεχόμενα έτη πριν από την έκδοση αυτής, έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Οκτωβρίου του εκάστοτε έτους που προηγείται της πίστωσης της οικονομικής ενίσχυσης και τους έχει αποδοθεί η ιδιότητα του «επαγγελματία αγρότη» ή του «επαγγελματία αγρότη ως νεοεισερχόμενου στον αγροτικό τομέα».

2. Για τους σκοπούς της παρούσας, στον όρο γεωργία περιλαμβάνονται οι κατηγορίες αγροτικών δραστηριοτήτων των Παραρτημάτων Ι και II.

3.  Για τον υπολογισμό του ύψους της τελικής χρέωσης εφαρμόζεται έκπτωση 50% επί της τελικής τιμής διάθεσης, όπως αυτή διαμορφώνεται…… 

Για τις ανάγκες της παρούσας ρύθμισης η τελική τιμή διάθεσης παραμένει σταθερή κατ΄ ελάχιστον για έξι (12) μήνες. 

Άρθρο 3

Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων καθορίζονται τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

2. Κάρτα πετρελαίου του αγρότη (AGRIDIESEL CARD)

Αιτιολογική έκθεση

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Άρθρο 1

Με το άρθρο 1 προβλέπεται η χορήγηση ειδικής κάρτας “agridiesel card” για την οικονομική ενίσχυση φυσικών προσώπων, στα οποία έχει αποδοθεί η ιδιότητα του «επαγγελματία αγρότη» ή του «επαγγελματία αγρότη ως νεοεισερχόμενου στον αγροτικό τομέα». Η οικονομική ενίσχυση είναι ισόποση της επιστροφής ειδικού φόρου κατανάλωσης diesel κίνησης, που απαιτείται για την εκτέλεση κάθε είδους εργασιών σχετικών με τη φυτική και ζωϊκή παραγωγή και αντιστοιχεί σε προκαθορισμένες ποσότητες πετρελαίου κινητήρων, όπως αυτές προσδιορίζονται από τους εκάστοτε δείκτες μηχανικής απασχόλησης (απαιτούμενης ενέργειας).

Σκοπός του παρόντος είναι η κάλυψη του κατά περίπτωση μέγιστου μέρους του αυξημένου κόστους για την αγορά πετρελαίου κίνησης, αύξηση που οφείλεται στην επαναλαμβανόμενες κρίσεις που αντιμετωπίζει η χώρα, αλλά και στην ακρίβεια “απληστίας” και την αρρύθμιστη αγορά ενέργειας, ειδικά με την απώλεια του ρυθμιστικού ρόλου του δημοσίου.

Η αγορά ποσοτήτων πετρελαίου κίνησης που καλύπτεται από τα ποσά που πιστώνονται προς ενίσχυση αγροτών και κτηνοτρόφων, προορίζονται αυστηρά και μόνο για χρήση στην κατά είδος καλλιεργητική ή αναπαραγωγική περίοδο και πιστώνονται πριν την έναρξη αυτής.

Άρθρο 2

Με το άρθρο 2 ορίζονται οι δικαιούχοι της agridiesel card.

Άρθρο 3

Με το άρθρο 3 προβλέπεται η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης, που ρυθμίζει κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την έκδοση, χορήγηση και χρήση της agridiesel card.

 2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Η σημαντική αύξηση του κόστους αγοράς πετρελαίου κίνησης, καθώς και οι αυξήσεις τιμών σε λοιπά αγαθά που προορίζονται για την φυτική και ζωική παραγωγή, έχει οδηγήσει σε αύξηση του κόστους παραγωγής και λειτουργεί επιβαρυντικά τόσο για τους παραγωγούς, όσο και για τα ήδη επιβαρυμένα νοικοκυριά από την ακρίβεια “απληστίας” την σχετικής αγοράς.

3. Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;

Αγρότες και κτηνοτρόφους, στους οποίους έχει αποδοθεί η ιδιότητα του «επαγγελματία αγρότη» ή του «επαγγελματία αγρότη ως νεοεισερχόμενου στον αγροτικό τομέα». 

Προτεινόμενη διάταξη

Άρθρο 1

Χορήγηση ειδικής κάρτας “agridiesel card” για την οικονομική ενίσχυση φυσικών προσώπων, στα οποία έχει αποδοθεί η ιδιότητα του «επαγγελματία αγρότη» ή του «επαγγελματία αγρότη ως νεοεισερχόμενου στον αγροτικό τομέα».

Η οικονομική ενίσχυση είναι ισόποση της επιστροφής ειδικού φόρου κατανάλωσης diesel κίνησης, που απαιτείται για την εκτέλεση κάθε είδους εργασιών σχετικών με τη φυτική και ζωϊκή παραγωγή και αντιστοιχεί σε προκαθορισμένες ποσότητες πετρελαίου κινητήρων, όπως αυτές προσδιορίζονται από τους εκάστοτε δείκτες μηχανικής απασχόλησης (απαιτούμενης ενέργειας).

Άρθρο 2

1. Δικαιούχοι της ειδικής κάρτας “agridiesel card” είναι τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) για 2 συνεχόμενα έτη πριν από την έκδοση αυτής, έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Οκτωβρίου του εκάστοτε έτους που προηγείται της πίστωσης της οικονομικής ενίσχυσης και τους έχει αποδοθεί η ιδιότητα του «επαγγελματία αγρότη» ή του «επαγγελματία αγρότη ως νεοεισερχόμενου στον αγροτικό τομέα».

2. Για τους σκοπούς της παρούσας, στον όρο γεωργία περιλαμβάνονται οι κατηγορίες αγροτικών δραστηριοτήτων των Παραρτημάτων Ι και II.

3. Το ύψος της ενίσχυσης ανά δικαιούχο καθορίζεται από τις ποσότητες του πετρελαίου κινητήρων, που προσδιορίζεται ότι απαιτείται για την εκτέλεση κάθε είδους εργασιών σχετικά με καλλιέργεια ή ομάδα καλλιεργειών του Παραρτήματος Ι καθώς και σε κάθε κατηγορία ή είδος ζωικού κεφαλαίου του Παραρτήματος ΙΙ και αντιστοιχούν στο 100% των μέγιστων ποσοτήτων πετρελαίου κινητήρων που προσδιορίζονται από τους δείκτες μηχανικής απασχόλησης (απαιτούμενης ενέργειας) των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ.

4.  Για τον υπολογισμό του ύψους της ενίσχυσης εφαρμόζεται σε συνάρτηση με το σύνολο των ποσοτήτων της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, ο συντελεστής Ε.Φ.Κ της περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α’ 265).

Άρθρο 3

Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομιάς & Οικονομικών και Αγρότικης Ανάπτυξης & Τροφίμων καθορίζονται τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την έκδοση και χορήγηση της agridiesel card, οι απαραίτητες διαλειτουργικότητες, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I (ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ)
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023
ΚΩΔ. ΚΑΛ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣΛΙΤΡΑ ανά στρέμμα
1ΣΚΛΗΡΟΣ ΣΙΤΟΣ16
2ΛΟΙΠΑ ΣΙΤΗΡΑ (ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ, ΚΡΙΘΑΡΙ, ΒΡΩΜΗ, ΣΙΚΑΛΗ, ΚΕΧΡΙ, ΣΟΡΓΟ)15,5
2.1ΛΟΙΠΑ ΣΙΤΗΡΑ – ΕΠΙΣΠΟΡΗ15,5
3.1ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ ΠΟΤΙΣΤΙΚΟΣ28
3.2ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ ΕΝΣΙΡΩΣΗΣ28
3.3ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ ΕΠΙΣΠΟΡΗ28
4ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ11,4
4.1ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ – ΕΠΙΣΠΟΡΗ11,4
7ΡΥΖΙ29
8.1ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ (ΜΗΔΙΚΗ)16
8.2ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ (ΣΙΤΗΡΑ ΨΥΧΑΝΘΗ)16
10ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ30
11ΟΣΠΡΙΑ ΒΡΩΣΙΜΑ8,7
12ΒΑΜΒΑΚΙ30
13ΛΙΝΟΣ ΜΗ ΚΛΩΣΤΙΚΟΣ8,4
14ΛΙΝΟΣ ΚΛΩΣΤΙΚΟΣ8,4
15.1ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ9
15.2ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ20
15.3ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ11
16ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ11,6
16.1ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ -ΕΠΙΣΠΟΡΗ11,6
17ΚΑΠΝΟΣ29
18ΤΟΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ29
18.1ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ- ΕΠΙΣΠΟΡΗ29
19ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΕΣ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ18
20.2ΡΟΔΑΚΙΝΙΕΣ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ29,4
21ΚΑΡΠΟΙ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ3,6
24ΓΕΩΜΥΛΑ18
25ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ11,6
25.1ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΥΧΑΝΘΩΝ (ΓίΑ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ)30
27ΞΗΡΑ ΜΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΚΑ ΚΑΙ ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ7,2
28.1ΣΤΑΦΙΔΕΣ14,4
29ΜΠΑΝΑΝΕΣ2,4
30ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ6
31ΠΑΤΑΤΑ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ18
31.1ΕΠΙΣΠΟΡΗ ΠΑΤΑΤΑ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ18
32ΟΙΝΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (VOPRD) ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ13,9
33ΛΥΚΙΣΚΟΣ12
34ΜΕΤΑΞΟΣΚΩΛΗΚΕΣ – ΜΟΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ2,4
36.2ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΥ13
36.3ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΧΡΗΣΗ13
37ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ17,5
38ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ20,5
39ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΗ30
39.1ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΗ -ΕΠΙΣΠΟΡΗ11
40.1ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ12,5
40.2ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ8,33
41ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ7
41.1ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ – ΕΠΙΣΠΟΡΗ7
43ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΕΣ ΧΟΡΤΟΝΟΜΕΣ11
45.1ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (ΑΓΡΙΑΓΚΙΝΑΡΑ, ΣΟΥΣΑΜΙ, ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ, ΤΡΟΥΦΑ, ΚΟΛΟΚΑΣΙ)16,9
45.2.1ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (ΡΟΔ.-ΑΧΛ.-ΜΗΛ.-ΑΚΤΙΝ.-ΝΕΚΤΑΡ.-ΒΕΡΙΚ.)21 
45.2.2ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (ΚΑΣΤ.-ΚΕΡ.-ΔΑΜ.-ΡΟΔΙΕΣ-ΣΥΚ.-ΑΒΟΚ.-ΚΥΔ.- ΚΟΡΟΜ.-ΒΥΣ.-ΛΩΤΟΙ-ΜΟΥΣΜ.)11
45.3ΦΥΤΩΡΙΑ5,5
46.1ΛΟΙΠΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ16,8
46.2ΛΟΙΠΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ – ΔΕΝΔΡΩΝΕΣ16,8
46.3ΛΟΙΠΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ – ΜΑΣΤΙΧΑ16,8
47ΧΩΡΟΙ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ5,28
49ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΔΑΣΙΚΑ ΔΕΝΤΡΑ (ΔΑΣΙΚΑ, ΛΕΥΚΕΣ, ΑΚΑΚΙΕΣ)2,5
60ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ-ΕΠΙΣΠΟΡΗ20,5
68ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ20,5
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ)
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023
ΚΩΔ.ΕΙΔΟΣ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΛΙΤΡΑ ανά ΖΩΟ
100ΜΕΛΙ-ΚΥΨΕΛΕΣ4
101ΜΕΛΙ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ (ΚΥΨΕΛΕΣ)3,5
111ΑΙΓΕΣ – ΠΡΟΒΑΤΙΝΕΣ – ΚΡΙΑΡΙΑ/ ΤΡΑΓΟΙ < 1 ΕΤΟΥΣ2,9
112ΑΙΓΕΣ > 1 ΕΤΟΥΣ2,9
113ΠΡΟΒΑΤΙΝΕΣ > 1 ΕΤΟΥΣ2,9
114ΚΡΙΑΡΙΑ/ΤΡΑΓΟΙ > 1 ΕΤΟΥΣ2,9
121ΒΟΟΕΙΔΗ ΘΗΛΥΚΑ έως 6 ΜΗΝΩΝ1,2
122ΒΟΟΕΙΔΗ ΘΗΛΥΚΑ 6-24 ΜΗΝΩΝ6
123ΒΟΟΕΙΔΗ ΘΗΛΥΚΑ > 24 ΜΗΝΩΝ24
131ΒΟΟΕΙΔΗ ΑΡΣΕΝΙΚΑ έως 6 ΜΗΝΩΝ1,2
132ΒΟΟΕΙΔΗ ΑΡΣΕΝΙΚΑ 6-24 ΜΗΝΩΝ6
133ΒΟΟΕΙΔΗ ΑΡΣΕΝΙΚΑ > 24 ΜΗΝΩΝ24