Αθήνα, 31 Αυγούστου 2021
ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
(Άρθρο 133 ΚτΒ)
Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης
Θέμα: Προτάσεις Επιτροπής παρακολούθησης των Ποινικών Κωδίκων
Με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 11820/Φ.340/3.3.2020 απόφαση είχε συσταθεί και
συγκροτηθεί Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για τη διαρκή παρακολούθηση
της εφαρμογής από το νομολογία και την αποδοχή από την επιστήμη των
διατάξεων του Ποινικού Κώδικα (ΠΚ) και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
(ΚΠΔ). Στη συνέχεια, πολλές φορές στελέχη της Κυβέρνησης (Πρωθυπουργός,
Υπουργός Δικαιοσύνης, Υφυπουργός Δικαιοσύνης) δήλωσαν ότι αναμενόταν
άμεσα η κατάθεση των προτάσεων αυτής της Επιτροπής για τις πιθανές
αλλαγές στον ΠΚ και τον ΚΠΔ.
Σύμφωνα με Δελτίο τύπου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στις 26 Ιουλίου 2021
παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο σχέδιο νόμου για την αναθεώρηση
διατάξεων του ΠΚ και του ΚΠΔ. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης σε συνέντευξή του
(Action 24, 30.7.2021) δήλωσε ότι το σχέδιο αυτό παρουσιάστηκε αφού «ήρθαν
οι προτάσεις της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής».
Επειδή το πόρισμα της εν λόγω Επιτροπής είναι εξαιρετικά σημαντικό για την
αξιολόγηση του κυβερνητικού σχεδίου νόμου.
Κατόπιν των ανωτέρω,
Ζητούμε
Τη χορήγηση του πορίσματος, άλλως της έκθεσης ή των προτάσεων, της ως
άνω Επιτροπής Παρακολούθησης των Ποινικών Κωδίκων
Οι αιτούντες βουλευτές
Λάππας Σπύρος
Ξανθόπουλος Θεόφιλος