Η συζήτηση διαμορφώθηκε με βάση την κρίση του προσφυγικού ζητήματος. Η άποψη του ΣΥΡΙΖΑ ενισχυμένη και με τα βιωματικά μου στοιχεία αναδείχθηκε, στο μέτρο του δυνατού & έδειξε το μοναδικό δρόμο αντιμετώπισής του, την διεθνοποίηση και την διαμόρφωση κοινής Ευρωπαϊκής Πολιτικής. Από το σημείο 27.20 αρχικά και μετά από το 1.22.04.

https://www.youtube.com/channel/UC6QXlEbjJGIrZAvEzFEteoQ/videos